Usługi

W ramach projektu realizowane będą następujące usługi:


1. Wsparcie szkoleniowo-doradcze w ramach, którego każda z 50 osób (4 grupy 12-13 osobowe) będzie uczestniczyła w:

a) Diagnoza potrzeb szkoleniowych i doradczych – spotkanie indywidualne1 godzina na osobę

Doradca zawodowy za pomocą testów i wywiadów przeprowadzi diagnozę potrzeb szkoleniowo-doradczych. Na tej podstawie będą tworzone grupy o podobnej wiedzy na temat działalności gospodarczej i oczekiwań szkoleniowych

b) Szkolenie ABC przedsiębiorczości – zajęcia grupowe

Program: prowadzenie  księgowości w działalności gospodarczej, podstawy marketingu, prawo pracy, podatkowe, handlowe, ZUS, przepisy BHP, zagadnienia z prawa cywilnego związane z

prowadzeniem działalności gospodarczej, wdrażanie i obsługa programów użytkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (programy służące do: wystawiania faktur, prowadzenia  księgowości, rozliczania z ZUS i US),sporządzanie biznesplanów, kwestie związane z poprawą rentowności poprzez poszukiwanie nowych profili, działalności i rynków zbytu

c) Indywidualne doradztwo ABC przedsiębiorczości – 4 godziny na osobę

Prowadzone przez wyspecjalizowanych doradców, którzy będą opowiadać o specyfice konkretnych branż w których Uczestnicy będą chcieli założyć działalność gospodarczą. Doradcy będą pomagali Uczestnikom projektu napisać Biznesplany.

d) Seminarium integrujące osoby zakładające działalność gospodarczą w ramach projektu- spotkania grupowe polegające między innymi na kojarzeniu przedsiębiorców o uzupełniających się rodzajach działalności gospodarczej, wymianie wspólnych doświadczeń, wymianie usług/klientów, dążenie do utworzenia klastra

2. Przyznanie dotacji na rozwój przedsiębiorczości. W ramach projektu przyznanych zostanie 39 dotacji. Każda z osób, której biznesplan zostanie wyłoniony do dofinansowania otrzyma

maksymalnie do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia (max. 22 700,76 PLN)  Wsparcie to zostanie wypłacone jednorazowo.

3. Wsparcie pomostowe udzielane po zarejestrowaniu działalności gospodarczej od momentu podpisania umowy na udzielenie wsparcia pomostowego. Uzyskać będzie można:

  • finansowe wsparcie pomostowe wypłacane dla 39 osób, które pomoże w pokryciu podstawowych kosztów, obligatoryjnych opłat niezależnie od poziomu jego przychodów. Każda osoba będzie mogła otrzymać wsparcie pomostowe w okresie 12 miesięcy w wysokości do 1 250 zł
  • szkolenie specjalistyczne przeprowadzane dla przedsiębiorstw powstałych w ramach projektu. Będzie to wsparcie specjalistyczne, które pomoże rozwiązać Uczestnikom projektu konkretne problemy i doradzać w konkretnych sytuacjach

 

Poza tymi usługami dla wszystkich osób biorących udział w projekcie przewidziane jest:

-materiały szkoleniowe, podręczniki

-poczęstunek i ciepły posiłek podczas szkoleń

-zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i doradztwo

Script logo