Uczestnicy

Projekt skierowany jest do 50 osób (30 kobiet, 20 mężczyzn) zamieszkujących w powiecie: konińskim, m.Konin, kolskim, tureckim, wągrowieckim pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych i biernych zawodowo) powyżej 29 roku życia zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, w tym w szczególności:

  • osoby bezrobotne(min. 70% wszystkich uczestników projektu), poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

o    kobiety,

o    osoby po 50 r. życia (min. 10% wszystkich uczestników projektu)

o    z niepełnosprawnościami (min. 10% wszystkich uczestników projektu),

o    długotrwale bezrobotne(min. 16% wszystkich uczestników projektu),

o    niskowykwalifikowane(min. 20% mężczyzn uczestniczących w projekcie),

o    z terenów wiejskich(min. 40% wszystkich uczestników projektu)

Ponadto w grupie priorytetowej znajdują się osoby chcące założyć działalność oraz stworzyć nowe miejsca pracy w sektorze OZE/branżach zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym/branżach strategicznych dla regionów ramach smart specialisation (patrz pkt.III Formularz rekrutacyjny, zakładka DO POBRANIA).

Script logo