Rekrutacja

Wybór Uczestników projektu odbywać się będzie w oparciu o Formularz rekrutacyjny oraz Regulamin rekrutacji  (Zakładka do pobrania ) Możliwość przyjęcia Uczestnika projektu będzie weryfikowana w oparciu o status Uczestnika na rynku pracy (zgodnie z założeniami zawartymi w SZOOP WRPO2014-2020),a następnie w oparciu o przyjęte kryteria rekrutacji.

I etap- Formularz rekrutacyjny składany jest za pośrednictwem poczty/firmy kurierskiej/dostarczany jest osobiście do Biura projektu w godz.9.00-17.00. Formularz rekrutacyjny  składa się z części form I, II, IV dotyczącej kryterium przynależności do działalności gospodarczej oraz części (III )opis planowanej działalności gospodarczej.

Złożone Formularze rekrutacyjne są weryfikowane i ocenione przez Komisję rekrutacyjną za pomocą Karty oceny formularza rekrutacyjnego.

II etap - Konsultacja z doradcą zawodowym- przeprowadzenie analizy predyspozycji Uczestnika do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej – 2 godziny na 1 osobę

Następnie tworzona jest wstępna lista osób zakwalifikowanych  do Projektu – znajduje się na niej 50os,które otrzymały największą liczbę punktów na I i II etapie.

Do Projektu zakwalifikowani zostają wyłącznie kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 60% pkt

możliwych do zdobycia na obu etapach rekrutacji.

Script logo