O projekcie

Projekt "Samozatrudnienie – Twoją Szansą!” jest realizowany przez firmę CONSULTOR Sp. z o.o. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Podziałania 06.03.01 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość.

Okres realizacji projektu: od 01.08.2016r. do 31.12.2017r.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu przedsiębiorczości w województwie wielkopolskim w powiecie: konińskim, m.Konin, kolskim, tureckim, wągrowieckim z obszarów o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach rozwojowych i miast i innych obszarów tracących dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze (zgodnie z OSI) przez uruchomienie i prowadzenie 39 działalności gospodarczych oraz zatrudnieniu w ramach tych działalności-min.6 osób.


Projekt skierowany jest do 50 osób (30 kobiet, 20 mężczyzn) zamieszkujących w powiecie: konińskim, m.Konin, kolskim, tureckim, wągrowieckim pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych i biernych zawodowo) powyżej 29 roku życia zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, w tym w szczególności:

  • osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

o    kobiety,

o    osoby po 50 r. życia,

o    z niepełnosprawnościami,

o    długotrwale bezrobotne,

o    niskowykwalifikowane,

o    z terenów wiejskich

 

Wartość projektu: 1 998 343,97

Wkład Funduszy Europejskich: 1 898 426,77 PLN

www.mapadotacji.gov.pl

Script logo