Aktualności

Data aktualizacji 01.05.2019

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w dniu 02.05.2019 nasze biuro jest nieczynne.

 

Data aktualizacji 19.04.2019

Data aktualizacji 21.12.2018

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia w imieniu wszystkich pracowników Firmy Consultor sp. z o.o. składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim osobom zaangażowanym w Projekt „Samozatrudnienie - Twoją szansą!”. Zdrowia, spokoju, magicznej atmosfery spędzonej wśród bliskich, a w Nowym Roku osiągniętych celów i satysfakcji z podejmowanych działań.
Wesołych Świąt!

 

Data aktualizacji 20.04.2018

Szanowni Państwo,
W związku z kończącym się uczestnictwem Państwa w projekcie, prosimy o dostarczenie do Biura Projektu w Chodzieży, ul. Raczkowskiego 1 Zaświadczeń ZUS oraz Urzędu Skarbowego potwierdzających:
- brak zaległości w opłacanych składkach ubezpieczeniowych oraz podatkach,
- potwierdzające okres prowadzenia działalności gospodarczej.
Prosimy o dostarczenie dokumentów do dnia 15-05-2018

 

Data aktualizacji 17.01.2018

Prosimy o terminowe przesyłanie potwierdzeń zapłaty ZUS.
Każdy dzień zwłoki opóźni wypłatę wsparcia.

 

Data aktualizacji 10.08.2017

Szanowni Państwo:
Wsparcie pomostowe za miesiąc sierpień będzie wypłacone po 21.08.2017. Bardzo prosimy o przesłanie skanu zapłaty ZUS do 17.08.2017 na adres mailowy:

a.kilis@consultor.pl
a.balczynska@consultor.pl

 
Utrudnienie są spowodowane okresem urlopowym.

 

Data aktualizacji 03.07.2017

Szanowni Państwo:
Bardzo prosimy o przesłanie skanu zapłaty ZUS najpóźniej do 11 lipca 2017 na adres mailowy:
 
a.kilis@consultor.pl
a.balczynska@consultor.pl

 
Utrudnienie są spowodowane okresem urlopowym.
Osoby które nie prześlą zapłaty ZUS do tego dnia będę miały wypłacone wsparcie pomostowe po 25 lipca 2017.

 

Data aktualizacji 25.06.2017

Szanowni Państwo,
z uwagi na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczych oraz wypłatę wsparcia pomostowego, a także pojawiające się pytania z Państwa strony, poniżej zamieszczamy wzory dokumentów służących rozliczeniu poniesionych przez Państwa wydatków oraz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.
W jaki sposób należy rozliczyć otrzymane wsparcie finansowe?
Wsparcie finansowe należy rozliczyć przy wykorzystaniu następujących wzorów:

Oświadczenie o dokonaniu zakupów

Wzór rozliczenia wsparcia finansowego

Wypełnioną tabelę, wydrukowaną i czytelnie podpisaną należy wysłać do siedziby firmy Consultor na adres ul. Droga Meczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin.
Szczegółowe warunki i zasady rozliczania wsparcia finansowego znajdują się w umowie o przyznanie wsparcia finansowego, a także w Regulaminie przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

 

Data aktualizacji 20.04.2017

W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami umieszczamy katalog wydatków związanych z wsparciem finansowym pomostowym.  
Wsparcie pomostowe ma na celu pokrycie niezbędnych, bieżących opłat, bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, może być przeznaczone wyłącznie na:

 • zapłatę danin publicznoprawnych, z wyjątkiem kar i grzywien,
 • koszty administracyjne (w tym koszty czynszu lub wynajmu pomieszczeń w części bezpośrednio wykorzystywanej na prowadzona działalność gospodarczą),
 • koszty eksploatacji pomieszczeń (w tym m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę),
 • koszty opłat telekomunikacyjnych,
 • koszty usług pocztowych,
 • koszty usług księgowych,
 • koszty związane z ubezpieczeniem osób i / lub mienia związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • koszty usług prawnych,
 • koszty usług leasingowych/wynajmu,
 • koszty działań informacyjno – promocyjnych,
 • koszty materiałów biurowych,
 • koszty związane z otwarciem i prowadzeniem rachunku bankowego.

 

Data aktualizacji 11.04.2017

Szanowni Państwo,
 
Ogłaszamy Listę rankingową 9 wniosków po trzeciej ocenie o przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Samozatrudnienie Twoją szansą! z dnia 11.04.2017r.

Wyłoniono 2 osoby, które otrzymały możliwość otrzymania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Gratulujemy.

Lista rankingowa

 

Data aktualizacji 07.04.2017

Informujemy, że ze względu na rezygnację 2 osób ze wsparcia finansowego w dniu dzisiejszym rozpoczynamy kolejną ocenę wniosków przez trzeciego niezależnego eksperta.
W ocenie weźmie udział 9 wniosków.
Ocena zostanie podana do wiadomości w dniu 11.04.2017 r.

 

Data aktualizacji 30.03.2017

W związku z ogłoszeniem ostatecznej listy rankingowej zapraszamy do podpisywania umów o dofinansowanie, które odbędą się 5 oraz 6 kwietnia 2017 w Chodzieży.

Do podpisania umowy o dofinansowanie prosimy o załatwienie spraw we właściwej gminie, banku i dostarczenie następujących dokumentów:
- wydruku z CEIDG – po zarejestrowaniu działalności gospodarczej we właściwej gminie
- umowę z banku lub zaświadczenie z numerem konta firmowego - w dowolnym banku prosimy o rozpoczęcie rachunku bankowego FIRMOWEGO (środki przelewamy tylko i wyłącznie na konto firmowe)
- dowodu osobistego osoby i dowody osobiste osób (poręczycieli) podpisujących umowę o przyznanie wsparcia finansowego

Poręczenie:
- w przypadku poręczenia przez osoby, wymagamy zaświadczenia od pracodawcy ze wskazaniem okresu zatrudnienia, wysokości wynagrodzenia oraz dowodów osobistych przez poręczycieli
- w przypadku dobrowolnego poddania się egzekucji wymagamy aktu notarialnego o stosownym zapisie

W sprawach pilnych lub wątpliwościach jesteśmy dostępni pod nr tel. 519323389, 519323369.
Przypominamy również, że umowy będziemy podpisywać od 5 kwietnia zgodnie z godziną umówienia. W przypadku zmiany terminu prosimy o kontakt telefoniczny.

Osoby, które jeszcze nie uzgodniły terminu podpisania umowy proszony są o kontakt do dnia 3 kwietnia, tj. poniedziałek.

 

Data aktualizacji 22.03.2017

Szanowni Państwo,
 
Ogłaszamy OSTATECZNĄ listę rankingową o przyznaniu środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Samozatrudnienie Twoją szansą! z dnia 22.03.2017 godzina 15:30.

Lista rankingowa

Serdecznie gratulujemy !
Prosimy czekać na kontakt telefoniczny z informacją o dalszej procedurze związanej z podpisaniem umowy oraz rozpoczęciem przez Państwa działalności gospodarczej.

 

Data aktualizacji 14.03.2017

Szanowni Państwo,
 
Ogłaszamy wstępną listę rankingową o przyznaniu środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Samozatrudnienie Twoją szansą! z dnia 14.03.2017 godzina 15:30.

Lista rankingowa

Zgodnie z regulaminem przyznawania środków każdy z Uczestników ma możliwość wniesienia odwołania zgodnie z § 3 Procedura odwoławcza

1. Uczestnicy, którzy nie zostaną wytypowani do otrzymania dotacji mają prawo wnieść odwołanie - od każdego elementu oceny, która miała wpływ na       przyznanie dotacji - w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji dotyczącej oceny.

 

Data aktualizacji 08.03.2017

Wczoraj pomyślnie zakończono ocene 49 biznesplanów, przez 4 doradców zawodowych. Wstępna lista rankingowa zostanie ogłoszona najpóźniej dnia 14.03.2017.

 

Data aktualizacji 03.03.2017

W dniach 06-07.03.2017 w Chodzieży będzie miała miejsce Komisja Oceny Wniosków złożonych biznesplanów przez Uczestników projektu.

 

Data aktualizacji 09.02.2017

Informujemy, że na podstawie otrzymania pozytywnej decyzji od Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, został zaktualizowany Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (zakładka Do pobrania). Na prośbę Beneficjentów projektu Samozatrudnienie-Twoją szansą! dodano możliwość zabezpieczenia zwrotu przekazanego wsparcia finansowego w formie dobrowolnego poddania się egzekucji na podstawie aktu notarialnego.
 

Data aktualizacji 02.02.2017

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż od dnia 10.02.2017 do dnia 23.02.2014 do godz. 16:00 prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz na wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej.  

Uwaga!!! Do Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz na wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej muszą być dołączone wszystkie dokumenty niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, która ma zostać utworzona w związku z realizacją projektu)

Uwaga!!! Beneficjent pomocy (Uczestnik projektu) rejestruje działalność gospodarczą dopiero po otrzymaniu ostatecznej informacji o przyznaniu jednorazowej dotacji inwestycyjnej, przy czym dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej co do zasady powinien być tożsamy z dniem jej rejestracji.

 

Data aktualizacji 20.12.2016

Po etapie rekrutacji Uczestnicy obecnie korzystają ze wsparcia szkoleniowo-doradczego, na które składa się: diagnoza potrzeb szkoleniowych i doradczych prowadzona przez doradcę zawodowego oraz indywidualne doradztwo ABC przedsiębiorczości. Ponadto utworzone zostały 4 grupy szkoleniowe uczęszczające na szkolenie ABC przedsiębiorczości. Wszystkie spotkania/zajęcia odbywają się w Chodzieży.

 

Data aktualizacji 09.12.2016

Po zakończeniu I i II etapu rekrutacji ogłaszamy ostateczną listę Uczestników, którzy zakwalifikowali się do udziału w projekcie "Samozatrudnienie - Twoją szansą!" oraz listę rezerwową. Uczestnikom gratulujemy, w dniu dzisiejszym każdy z Państwa otrzyma szczegółową informację o dalszym etapie projektu, tj. dniu kiedy rozpoczynają się indywidualne doradztwa.

Lista zakwalifikowanych uczestników

Lista rezerwowa

 

Data aktualizacji 02.12.2016

Po zakończeniu I i II etapu rekrutacji ogłaszamy wstępną listę Uczestników, którzy zakwalifikowali się do projektu "Samozatrudnienie - Twoją szansą!".
Osoby, które zaznaczone są na liście na kolor żółty znajdują się na tzw. liście rezerwowej.
Każdy z Kandydatów ma możliwość zgodnie z regulaminem wniesienie odwołana od decyzji w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez niego pisemnej informacji o wynikach oceny. Termin na wniesienie odwołania liczony jest od dnia otrzymania przez kandydata ww. informacji.

Lista po II etapie rekrutacji

 

Data aktualizacji 24.11.2016

Decyzją Komisji Oceny Wniosków zapraszamy 56 osób do II etapu rekrutacji tj. diagnoza kompetencji. Będzie to rozmowa z doradcą zawodowym. O miejscu, dacie oraz godzienie spotkania z doradcą zawodowym zostaną Państwo dzisiaj poinformowani pocztą elektroniczną oraz telefonicznie.
Diagnoza kompetencji zawodowych będzie miała miejsce w dniach 25.11.2016 - 29.11.2016. Po przeprowadzeniu diagnozy kompetencji zawodowych zostanie ogłoszona ostateczna zanonimizowana lista osób zakwalifikowanych na kolejną usługę tj. diagnozę potrzeb szkoleniowych i doradczych

 

Data aktualizacji 21.11.2016

Informujemy, iż w dniach 22-23.11.2016 odbędzie się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków.

Będzie to I etap rekrutacji polegający na ocenie formalnej oraz merytorycznej złożonych formularzy rekrutacyjnych.

Informacje o zakwalifikowaniu potencjalnych Uczestników/Uczestniczek do projektu Samozatrudnienie-Twoją szansą! otrzymają Państwo pocztą elektroniczną oraz telefonicznie.

 

Data aktualizacji 17.11.2016

INFORMACJA O REKRUTACJI

Z przyjemnością  informujemy iż otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu pozytywną decyzję dotyczącą zmian w projekcie Samozatrudnienie-Twoją Szansą !

W związku z powyższym uczestnikami projektu mogą być również osoby zamieszkujące następujące gminy: CHODZIEŻ, MARGONIN, SZAMOCIN , OKONEK, KRAJENKA, JASTROWIE, DOBRZYCA, MIASTECZKO KRAJEŃSKIE, ŁOBŻENICA, TRZCIANKA, UJŚCIE, RYCZYWÓW, WYRZYSK.

Nabór składania formularzy rekrutacyjnych obowiązuje nadal do dnia 18.11.2016!

 

Data aktualizacji 08.11.2016

INFORMACJA O REKRUTACJI

Nabór składania formularzy rekrutacyjnych został wydłużony ostatecznie do dnia 18.11.2016!

 

Data aktualizacji 31.10.2016

INFORMACJA O REKRUTACJI

Nabór składania formularzy rekrutacyjnych został wydłużony do dnia 08.11.2016!

 

Data aktualizacji 26.10.2016

INFORMACJA O REKRUTACJI

Nabór składania formularzy rekrutacyjnych został wydłużony do dnia 31.10.2016!

 

Data aktualizacji 30.09.2016

INFORMACJA O REKRUTACJI

Nabór składania formularzy rekrutacyjnych został wydłużony do dnia 26.10.2016!

 

Data aktualizacji 16.09.2016

INFORMACJA O REKRUTACJI

Nabór składania wniosków został wydłużony do dnia 23.09.2016!

 

Data aktualizacji 09.09.2016

INFORMACJA O REKRUTACJI

Nabór składania wniosków został wydłużony do dnia 16.09.2016!


Kandydaci zainteresowani udziałem powinni złożyć Formularz Rekrutacyjny w biurze projektu „Samozatrudnienie-Twoją szansą!” przy ul. Energetyka 6B (budynek SKARPA - 2 piętro) w Koninie w godzinach od 9.00 do 17.00.

Formularz powinien być złożony w zaklejonej kopercie z podaniem na niej: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz z dopiskiem: Zgłoszenie do projektu „Samozatrudnienie-Twoją szansą!” na adres Biura Projektu: ul. Energetyka 6B, 62-510 Konin

Przypominamy iż potencjalny Uczestnik  projektu na etapie rekrutacji, po uprzednim zapoznaniu się z Regulaminem Rekrutacji, wypełnia tylko Formularz rekrutacyjny.

 

Data aktualizacji 18.08.2016

INFORMACJA O REKRUTACJI
Kandydaci zainteresowani udziałem powinni złożyć Formularz Rekrutacyjny w biurze projektu „Samozatrudnienie-Twoją szansą!” przy ul. Energetyka 6B (budynek SKARPA - 2 piętro) w  Koninie w dniach 01.09.2016r. - 09.09.2016r. w godzinach od 9.00 do 17.00.

Formularz powinien być złożony w zaklejonej kopercie z podaniem na niej: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz z dopiskiem: Zgłoszenie do projektu „Samozatrudnienie-Twoją szansą!” na adres Biura Projektu: ul. Energetyka 6B, 62-510 Konin

Przypominamy iż potencjalny Uczestnik  projektu na etapie rekrutacji, po uprzednim zapoznaniu się z Regulaminem Rekrutacji, wypełnia tylko Formularz rekrutacyjny.

 

Data aktualizacji 05.08.2016

Informujemy gdyż grupą priorytetową będą Uczestnicy chcący założyć firmę w:

- sektorze Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)

Odnawialne źródło energii to odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów – zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii.

- branżach zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branżach strategicznych dla danego regionu (w ramach smart specialisation)

Smart specialisation to inteligentna specjalizacja.

Inteligentna specjalizacja to stosunkowo prosty definicyjnie pomysł koncentracji środków publicznych na ograniczonej liczbie priorytetów, w celu wzmocnienia przewag konkurencyjnych istniejących lub nowych obszarów. To co odróżnia podejście inteligentne od dotychczasowo wprowadzanych polityk innowacyjnych, to wzmocnienie roli rynku i samych przedsiębiorców w kształtowaniu ostatecznych instrumentów i zakresów interwencji. Inteligentną specjalizację można określić, jako oddolny proces identyfikacji obszarów nauki i technologii, z których może korzystać wybrany region. Obszary wsparte nauką i posiadające potencjał biznesowy mogą generować produkty i usługi, mające szansę na rywalizację na rynkach międzynarodowych – zgodnie z uchwałą nr III/45/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie: uchwalenia zaktualizowanej „Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020”.

Więcej informacji na: http://iw.org.pl/obszary-inteligentnych-specjalizacji/

 

Data aktualizacji 03.08.2016

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 03.08.2016r. złożone dokumenty rekrutacyjne przez firmę Consultor zostały zaakceptowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. W związku z tym już wkrótce zostanie ogłoszony nabór dokumentów rekrutacyjnych w ramach projektu „Samozatrudnienie-Twoją szansą!”. Wszystkie dokumenty dotyczące etapu rekrutacji znajdują się w zakładce DO POBRANIA – potencjalny Uczestnik  projektu na etapie rekrutacji wypełnia tylko Formularz rekrutacyjny.

 

Data aktualizacji 02.08.2016

Serdecznie informujemy że z dniem 01.08.2016 firma Consultor Sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu „Samozatrudnienie-Twoją szansą!” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Celem projektu jest zwiększenie poziomu przedsiębiorczości w powiecie konińskim, tureckim, kolskim, wągrowieckim województwa wielkopolskiego oraz mieście Konin  przez założenie i funkcjonowanie działalności gospodarczych. W razie pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerami telefonu 519 323 389 lub 519 323 396. Nasi pracownicy chętnie odpowiedzą na Państwa pytania.

Script logo